DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Lietuvoje kiekvienas žmogus (duomenų subjektas) turi 4 teises asmens duomenų apsaugos srityje, t. y. teisė žinoti, teisė susipažinti, teisė ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti ir teisė nesutikti. Šias teises privalo įgyvendinti jo asmens duomenis profesiniais tikslais naudojanti organizacija ar fizinis asmuo (duomenų valdytojas), pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie Jus yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

TEISĖ ŽINOTI, BŪTI INFORMUOTAM APIE SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 • Duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui, kurio duomenis tvarko ar ketina tvarkyti, tam tikrą informaciją tiek, kai asmens duomenis gauna iš paties duomenų subjekto, tiek iš kitur:
 • Juridinio asmens pavadinimą, kodą ir buveinę arba fizinio asmens tapatybę, nuolatinę gyvenamąją vietą;
 • Kokiais tikslais ketinama tvarkyti duomenis ir kitą papildomą informaciją.

SVARBU!

– Duomenų valdytojas privalo informuoti duomenų subjektą apie vykdomą vaizdo stebėjimą dar prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką ir nurodyti kitą reikiamą informaciją.

– Duomenų subjektui turi būti suteikta minėta duomenų valdytojo informacija ir tuo atveju, kai asmuo pats kreipiasi paslaugos, pvz., perka e. parduotuvėje.

– Duomenų valdytojai turi pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą taip, kad žmonės žinotų, kur jos ieškoti. Dažnai tokia informacija yra pateikiama privatumo politikoje, prie informacijos rinkimo, registracijos formų.

– Prieš pateikdami savo asmens duomenis pasidomėkite, kokiais tikslais jie bus tvarkomi, kam teikiami ar visus duomenis privaloma pateikti ir kitomis sąlygomis.


TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS

Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tinkamai identifikavęsis elektroninėmis priemonėmis, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
 • Duomenų valdytojas, gavęs tokį paklausimą, privalo atsakyti, ar su tuo žmogumi susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.
 • Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
 • Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui 1 kartą per kalendorinius metus.
SVARBU!

– Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, neturi nurodyti asmens duomenų naudojimo tikslo.

– Duomenų valdytojas turi pateikti ne apibendrintą informaciją, kad tvarkomas vardas, pavardė, adresas ir kt., bet konkrečią asmens informaciją.


TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI, SUNAIKINTI AR SUSTABDYTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VEIKSMUS

 • Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrinti ir, jeigu reikia, ištaisyti.
 • Duomenų subjektas turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis.
 • Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

SVARBU!

– Jeigu gaunate laiškus dėl komunalinių paslaugų su klaidingai nurodoma Jūsų pavarde, kreipkitės į paslaugų teikėją (duomenų valdytoją), kad Jūsų pavardę ištaisytų.

– Jeigu dokumente (Jums pateiktame notaro, banko, draudimo bendrovės ir t. t., diplome, pažymėjime) pastebite klaidą, kreipkitės į duomenų valdytoją, kad klaidingai pateiktus Jūsų asmens duomenis ištaisytų.

– Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui, kad jo prašymu asmens duomenys ištaisyti, neištaisyti, sunaikinti ar sustabdytas asmens duomenų tvarkymas.

– Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymas sustabdomas, kai duomenų subjektas patvirtina savo tapatybę ir pateikia prašymą raštu.

– Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas informuoti ir duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytą asmens duomenų tvarkymą ir t. t.


TEISĖ NESUTIKTI, KAD BŪTŲ TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 • Tuo atveju, kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais, asmuo, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 • Tuo atveju, kai duomenų valdytojas įgyvendina oficialius įgaliojimus, suteiktus teisės aktais, ar asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, pateikdamas rašytinį prašymą duomenų valdytojui, tačiau nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas. Gavęs tokį prašymą duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai informuoti duomenų gavėjus.
 • Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
SVARBU. Asmuo turi teisę bet kada atsiimti duotą sutikimą, pvz., e. parduotuvės paskyroje ar specialioje sutikimo pateikimo ir atšaukimo skiltyje interneto svetainėje, ir nebesutikti dėl jam siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų.

PASTABA. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) Jūsų teisės pasipildys dar 3:

– teise reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“),

– teise apriboti duomenų tvarkymą ir

– teise į duomenų perkeliamumą.

PAGALBA IR ATSAKOMYBĖ

Baudos. Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad pažeidus asmens duomenų apsaugos srities nuostatas gali būti skiriamos baudos:

-Asmenims 150–580 Eur, už pakartotinį pažeidimą 550–1200 Eur

-Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 300–1150 Eur, už pakartotinai padarytus nusižengimus 1100–3000 Eur.

PASTABA. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, reikšmingai keisis baudų dydžiai už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Baudos dydis duomenų valdytojui sieks 2–4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos arba 10–20 mln. Eur.

Mes galime: