Žmogaus teisės asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – teisės aktas, visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms numatantis bendras asmens duomenų tvarkymo taisykles. BDAR numatoma pokyčių ir dėl asmenų teisių. Kiekvieno iš mūsų duomenis įvairiais su profesija susijusiais tikslais tvarko įmonės, įstaigos, kitos organizacijos ar asmenys, todėl svarbu žinoti, kaip kiekvieno asmens duomenys yra saugomi, kokios teisės padeda kontroliuoti savo duomenis, ir ką daryti, jeigu kas nors nepavyksta. Kokias turime teises asmens duomenų apsaugos srityje:
  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis, kurių nebereikia arba kurie tvarkomi neteisėtai;
  • Nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, arba nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su mumis arba turi mums reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne tik kompiuteriai. Tokiu atveju taip pat turime teisę išreikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą.
Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite susisiekti su jūsų asmens duomenis tvarkančia įmone ar organizacija, t. y. duomenų valdytoju. Jeigu įmonė ar organizacija turi duomenų apsaugos pareigūną (DAP), galite kreiptis į DAP. Įmonė ar organizacija privalo atsakyti į jūsų prašymus nepagrįstai nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jeigu įmonė ar organizacija neketina patenkinti jūsų prašymo, turi būti nurodytos to priežastys. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, jūsų gali būti paprašyta pateikti jūsų tapatybę patvirtinančią informaciją (pvz., paspausti patvirtinimo nuorodą, įvesti vartotojo vardą ar slaptažodį). Ką daryti, jeigu Jūsų teisės buvo pažeistos? Dėl galimai pažeistų savo teisių asmuo galės pareikšti ieškinį įmonei ar organizacijai, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). Kilus abejonių, kad VDAI netinkamai neišnagrinėjo jūsų skundą, nesate patenkintas jos atsakymu arba ji per tris mėnesius nuo skundo pateikimo dienos nepraneša jums apie skundo nagrinėjimo pažangą arba rezultatus, galėsite VDAI veiksmus skųsti. BDAR taip pat numato, kad asmuo tam tikrai atvejais galės įgalioti nevyriausybinę organizaciją pateikti skundą jo vardu, t. y. kreiptis ir ieškoti teisybės ne pats, o per įgaliotą instituciją. Daugiau informacijos apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje galite rasti Europos Komisijos tinklalapyje: Glaustai https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_lt.pdf Išsamiau https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_lt Šaltinis: www.ada.lt

MES GALIME