Suplanuoti 2020 m. asmens duomenų tvarkymo tikrinimai


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vykdydama asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos funkcijas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, 2020 m. suplanavo prevencinius tikrinimus ne mažiau kaip 50 organizacijų. 2020 m. numatyta atlikti tikrinimus: Finansų sektoriuje dėl asmens duomenų apimties, teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas; Švietimo įstaigose dėl asmens duomenų, tvarkomų švietimo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti, apimties; Ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose dėl informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų apimties; Elektroninėse parduotuvėse dėl įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo, tvarkant asmens duomenis prekių ir paslaugų teikimo tikslu. Atlikdama prevencinius tikrinimus priežiūros institucija stengiasi susipažinti su realia asmens duomenų tvarkymo veikla, nustatyti kylančias rizikas ir padėti organizacijoms pasitaisyti. Šie tikrinimai aktualūs ne tik kiekvienai patikrintai organizacijai, tačiau ir kitiems sektoriaus atstovams, kurie galės susipažinti atliktų tikrinimų rezultatais ir jais remdamiesi peržiūrėti savo veiklą bei pasitaisyti. DĖMESIO! Tikrinamoms organizacijoms svarbu bendradarbiauti su priežiūros institucija – Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Atkreipiame dėmesį, kad kliudymas inspekcijos pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, pavyzdžiui, pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt., užtraukia administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Be kita ko, inspekcijos nurodymo nesilaikymas arba prieigos galimybės nesuteikimas pažeidžiant BDAR 58 straipsnio 1 dalį, užtraukia atsakomybę, numatytą BDAR 83 straipsnio 5 dalies e punkte. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020 metų prevencinių patikrinimų planas>>